اجرای سیاست‌های متمرکز توسط سایبروم

Centralized policy enforcement - اعمال پالیسی بصورت متمرکز با سایبروم

سایبروم پالیسی را بصورت متمرکز اعمال می‌کند

سری NM از کنسول های قدرتمند CCC سایبروم

کنسول مرکزی سایبروم (CCC) شرکتها و سرویس دهندگان کوچک و متوسط را قادر می سازد تا بصورت متمرکز بر تمام سیستم های امنیتی سراسر شبکه‌، تسلط و کنترل داشته باشند. بهره گیری از این کنسول قدرتمند آزادی عمل و انعطاف بی نظیری در مدیریت پلتفرم های فیزیکی و مجازی فراهم کرده، بار کاری مدیران شبکه را کاهش داده است.