پیکربندی با تمپلیت سایبروم

Cyberoam Template based configuration سایبروم

موضوع : نصب سایبروم در مد Gateway
بررسی :
سایبروم میتواند در دو مد راه اندازی شود :
۱:Gateway مد : به عنوان Gateway برای کاربران شبکه
۲: Bridge : یا همان ترانسپرنت بین کاربران و روتر مجموعه
Gateway
در این مد تمامی ترافیک شبکه به طرف سایبروم ارسال میگردد:
این سناریو برای مجموعه هایی مناسب است که از قبل دارای فایروال یا روتری که کار روتینگ را انجام می دهد نیستند.

همانطور که در شکل می بینید تمامی ترافیک به سمت پورت LAN سایبروم ارسال میشود و سایبروم از طریق پورت WAN خود ترافیک را NAT و به طرف اینترنت ارسال میکند.
که میتوان همانند شکل زیر هم دستگاه را در مدار قرار داد :
jk