کنترل تغییر سایبروم

Cyberoam Change Control سایبروم

کنترل تغییر سایبروم ضروری به نظر می رسد. بنابراین این پست را از دست ندهید.
Cyberoam Template based configuration
پیکربندی با نمونه

Cyberoam Appliance Monitoring Alerts
نظارت بر دستگاهها – هشدارها

Centralized view of distributed appliance deployments
نمایش متمرکز پیاده سازی های توزیع یافته

Cyberoam Change Control
تغییر کنترل